Poleć znajomemu naszą stronę
|X| zamknij
Language:  pl  uk
mail Poleć znajomemu

1. PROMOCJA WSPIERAMY START-UPy.

 

2. PROMOCJA DLA NOWYCH KLIENTÓW.

 

3. PROMOCJA ZA POLECENIE NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO.

 

4. PROMOCJA "STREFA KOMFORTU".

        WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MA ISTOTNY WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PŁACONEGO PODATKU DOCHODOWEGO, Z KTÓREGO BĘDZIEMY MUSIELI ROZLICZAĆ SIĘ Z "FISKUSEM". PO WPROWADZENIU POLSKIEGO ŁADU JEST TYM BARDZIEJ WAŻNĄ KWESTIĄ DLA PRZEDSIĘBIORCY.

 

 

NASZ   LICENCJONOWANY   DORADCA   PODATKOWY, KTÓRY PRACOWAŁ 

NA STANOWISKU INSPEKTORA W DZIALE KONTROLI URZĘDU SKARBOWEGO DORADZA:

 

 

DO WYBORU MAMY NASTĘPUJĄCE FORMY OPODATKOWANIA: 

1) WEDŁUG SKALI PODATKOWEJ,

2) PODATKIEM LINIOWYM,

3) RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH,

4) KARTĄ PODATKOWĄ.

 

ABY ZOPTYMALIZOWAĆ WYNIK FINANSOWY FIRMY, WYBÓR JEDNEJ Z POWYŻSZYCH FORM OPODATKOWANIA POWINEN BYĆ POPRZEDZONY DOKŁADNĄ ANALIZĄ PRZEDMIOTU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

  

1) SKALA PODATKOWA 

 

Według tej formy opodatkowania może rozliczać się każdy podatnik (osoba fizyczna) osiągający dochody z działalności gospodarczej. Podstawę opodatkowania stanowi dochód będący różnicą pomiędzy osiągniętym przychodem a kosztami jego uzyskania. W ciągu roku podatnicy mają obowiązek wpłacania zaliczek na podatek za okresy miesięczne, w niektórych przypadkach kwartalne albo w formie uproszczonej, ustalonych w stałej miesięcznej wysokości.

Ewidencjonowanie:

wybierając opodatkowanie w formie skali podatkowej istnieje obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ksiąg rachunkowych. PKPiR podatnicy zakładają na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.  O tym fakcie mają obowiązek zawiadomić naczelnika swojego urzędu skarbowego w terminie 20 dni od dnia założenia PKPiR. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które wpisały powyższe informacje we wniosku CEIDG z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów. Jeśli przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) w danym roku podatkowym wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty 1 200 000 euro – w następnym roku podatkowym podatnik będzie zobowiązany zaprowadzić księgi rachunkowe (tzw. pełną księgowość).

 

ZALETY:

- przychód pomniejsza się o koszty jego uzyskania,

- od dochodu można odliczać opłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne podatnika lub osoby współpracującej oraz wpłaty dokonane w roku podatkowym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,

- pod pewnymi warunkami, od dochodu odlicza się osiągnięte w poprzednich okresach straty poniesione z działalności gospodarczej (do 5 lat wstecz),

- możliwe jest skorzystanie z ulg podatkowych (np. ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, prorodzinnej, etc.)

- stosuje się kwotę zmniejszającą podatek,

- od podatku obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej można odliczać opłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- można rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

WADY:

- przychody osiągnięte z działalności gospodarczej łączy się i rozlicza razem z przychodami osiągniętymi z innych źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej. Sumę tych dochodów opodatkowuje się stawką 18% podatku dochodowego a po przekroczeniu kwoty dochodu ponad  85.528 zł stawka ta wynosi 32% (stawkę 32% stosuje się do nadwyżki ponad wartość 85.528 zł).

 

 

 

2) PODATEK LINIOWY

 

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym tj. stawką podatku wynoszącą 19% mogą wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub w spółkach: cywilnej, jawnej, partnerskiej. Podstawę opodatkowania stanowi dochód będący różnicą pomiędzy osiągniętym przychodem a kosztami jego uzyskania. W ciągu roku podatkowego podatnicy mają obowiązek wpłacania zaliczek na podatek za okresy miesięczne, w niektórych przypadkach kwartalne albo w formie uproszczonej (ustalonych w stałej miesięcznej wysokości).

 

Jeśli podatnik wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym i uzyskał z tej działalności przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadającym czynnościom, jakie wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) – traci w tym roku prawo do opodatkowania stawką 19% i w konsekwencji jest zobowiązany do opodatkowania się według skali podatkowej od początku roku podatkowego.

 Ewidencjonowanie:

Wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym istnieje obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ksiąg rachunkowych (analogicznie jak w przypadku opodatkowania według skali progresywnej).

 

ZALETY:

- przychód pomniejsza się o koszty jego uzyskania,

- od przychodu można odliczać opłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne podatnika lub osoby współpracującej oraz wpłaty dokonane w roku podatkowym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,

- pod pewnymi warunkami od dochodu odlicza się osiągnięte w poprzednich okresach straty poniesione z działalności gospodarczej (do 5 lat wstecz),

- stawka podatku wynosi 19% i jest stała  bez względu na wysokość osiągniętego dochodu,

- dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej nie łączy się z przychodami osiągniętymi z innych źródeł,

- od podatku obliczonego przy zastosowaniu stawki liniowej można odliczać opłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne.

WADY:

- nie można skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej ani internetowej. Z powyższych ulg będzie można jednak skorzystać jeśli podatnik osiągnie przychodu z innego tytułu np. ze stosunku pracy, umów zlecenia,

- nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 

 

 

3) RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 

Podatek dochodowy w formie ryczałtu mogą opłacać podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz spółki jawnej osób fizycznych, po spełnieniu określonych w ustawie zryczałtowanym podatku dochodowym wymogów. Przy tej formie opodatkowania znaczenie odgrywa rodzaj wykonywanej działalności, określony symbolem PKWiU. Istnieje katalog usług, który wyłącza podatnika spod możliwości zastosowania ryczałtu. Jeśli podatnik rozpoczyna działalność indywidualną lub w formie spółki i wykonywać będzie czynności na rzecz byłego pracodawcy (w zakres tej działalności) w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok - nie będzie mógł opodatkować się w formie ryczałtu. Jeśli wybierze opodatkowanie w tej formie, a następnie w trakcie roku dokona sprzedaży towarów lub usług na rzecz tego pracodawcy –utraci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu poczynając od dnia uzyskania przychodu i w konsekwencji do końca roku opłaci podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto możliwość stosowania tej formy opodatkowania będą mieli podatnicy, którzy nie przekroczyli w roku poprzednim, limitu przychodów. Limit ten wynosi 150 000 euro w odniesieniu do przychodów z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, oraz 150 000 euro w stosunku do sumy przychodów wspólników w przypadku prowadzenia działalności prowadzonej w formie spółki.

 

ZALETY:

- ewidencja podatkowa prowadzona jest w uproszczony sposób,

- stawki ryczałtu wynoszą 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%,

- przychód pomniejsza się o zapłacone w danym roku podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne podatnika lub osoby współpracującej,

- możliwe jest skorzystanie z ulg podatkowych (ulgi internetowej, rehabilitacyjnej),

- od przychodu odlicza się osiągnięte w poprzednich okresach straty (do 5 lat wstecz) poniesione z działalności gospodarczej,

- od podatku obliczonego przy zastosowaniu ryczałtu ewidencjonowanego można odliczać opłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 WADY:

- przychodu nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania,

- nie można skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej. Z ulgi tej ulg będzie można jednak skorzystać jeśli podatnik osiągnie przychodu z innego tytułu np. ze stosunku pracy, umów zlecenia,

- nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci (niezależnie od tego, czy masz jakiekolwiek inne dochody).

 

 

 

4) KARTA PODATKOWA

 

Z tej formy opodatkowania skorzystać mogą jedynie niektórzy podatnicy. Wyznacznikiem jest rodzaj prowadzonej działalności i związany z tym numer PKD. Opodatkowanie kartą podatkową wiąże się z opłacaniem stałej kwoty podatku niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu. Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, liczby zatrudnionych osób oraz od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

 

ZALETY:

- stawka podatku jest stała w każdym miesiącu, niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów czy ponoszonych kosztów,

- podatnicy są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg,

- podatnicy zwolnieni są od składania zeznań podatkowych a także nie wpłacają zaliczek na podatek dochodowy. Jednakże zobowiązani są do składania deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej – PIT - 16A;

- od podatku można odliczać opłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 WADY:

- kartę podatkową można stosować jedynie dla indywidualnej działalności gospodarczej oraz dla spółki cywilnej,

- karta podatkowa skierowana jest do ograniczonych rodzajów działalności gospodarczej,

- podatnicy mają obowiązek prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia,

- podatnicy mają obowiązek wydawać na żądanie klientów rachunki i faktury potwierdzające wydanie towaru lub wykonanie usługi,

- przychodu nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania,

- nie można skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej, internetowej, rehabilitacyjnej. Z ulg tych będzie można jednak skorzystać jeśli podatnik osiągnie przychód z innego tytułu np. ze stosunku pracy, umów zlecenia;

- nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci;

- podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania nie mogą prowadzić innej, pozarolniczej działalności gospodarczej,  ich współmałżonek nie może mieć firmy, która działa w tym samym przedmiocie;

- łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie może przekraczać stanu zatrudnienia określonego w ustawie;

- podatnicy nie mogą korzystać z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (z wyjątkiem usług specjalistycznych);

- podatnicy nie mogą zatrudniać osób na umowę zlecenie i o dzieło (dopuszcza się zatrudnienie jedynie na umowę o pracę).

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij: Tutaj

OK