Poleć znajomemu naszą stronę
|X| zamknij
Language:  pl  uk
mail Poleć znajomemu

1. PROMOCJA WSPIERAMY START-UPy.

 

2. PROMOCJA DLA NOWYCH KLIENTÓW.

 

3. PROMOCJA ZA POLECENIE NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO.

 

4. PROMOCJA "STREFA KOMFORTU".

 

    ZANIM ZOSTANIE PODJĘTA DECYZJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NALEŻY ROZWAŻYĆ MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z WYBOREM JEJ FORMY PRAWNEJ.

 

 

NASZ DORADCA    PODATKOWY,   KTÓRY   PRACOWAŁ NA STANOWISKU INSPEKTORA

W DZIALE KONTROLI URZĘDU SKARBOWEGO DORADZA:

 

 

     Wybór pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką cywilną oraz osobową spółką handlową (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) czy spółką prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjną), powinna poprzedzić analiza „szans i zagrożeń” jakie oferują nam te formy.

 

Na przykład z jednej strony koszty zawiązania jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki osobowej są niewielkie, lecz zobowiązania powstałe w czasie ich funkcjonowania, podatnicy odpowiadają całym swoim majątkiem.

 

Przy spółkach prawa handlowego koszty związane z ich powstaniem są dużo większe, ale odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania, powstałe w czasie ich funkcjonowania jest ograniczona.

Ostateczna decyzja wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej powinna należeć do osoby, która tę działalność będzie prowadziła.  

 

 

 

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Rejestracja następuje poprzez:

1.    zalogowanie się do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) i wypełnienie wniosku on-line oraz złożenie (podpisanie) go elektronicznie;

2.    bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy/dzielnicy (uwaga: należy zapamiętać nr wniosku);

3.    pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie gminy/dzielnicy;

4.    przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu gminy/dzielnicy.  Przy tej opcji podpis musi być notarialnie potwierdzony.

 

Wniosek o wpis do CEIDG stanowi także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

W celu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT – formularz VAT-R należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego (ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA JEST JUŻ BEZPŁATNE a potwierdzenie można pobrać ze strony CHYBA, ŻE Podatnik potrzebuje potwierdzenie z urzędu - wtedy opłata skarbowa wynosi 170 zł, termin złożenia – przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług). 

 

 

SPÓŁKA CYWILNA

Rejestracja następuje poprzez:

1.    Uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi;

2.    zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie);

3.    zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki  poprzez wypełnienie wniosku RG-1 (wniosek jest wolny od opłat);

4.    zgłoszenie do urzędu skarbowego:

- w celu nadania numeru NIP spółki poprzez wypełnienie wniosków na druku NIP-2 , NIP-D (wnioski są wolne od opłat);

- w celu złożenia deklaracji PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni),  oraz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki);

W celu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT – formularz VAT-R należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego (ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA JEST JUŻ BEZPŁATNE a potwierdzenie można pobrać ze strony CHYBA, ŻE Podatnik potrzebuje potwierdzenie z urzędu - wtedy opłata skarbowa wynosi 170 zł, termin złożenia – przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług). 

Dokonanie zmiany wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi - uzupełnienie informacji o nadanych numerach NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1 (wolny od opłat, termin – 7 dni).

 

 

SPÓŁKA JAWNA

1.    Zawarcie umowy spółki (jeżeli umowa spółki przewiduje wniesienie wkładu w postaci nieruchomości, należy ją wówczas zawrzeć w formie aktu notarialnego).

2.    Złożenie w KRS:

 • KRS-W1 wraz z załącznikami  KRS-WB określający dane wspólników, KRS-WM klasyfikujący przedmiot działalności spółki i KRS-WK wskazujący wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki (w zależności od formy spółki, może pojawić się konieczność złożenia dodatkowych załączników);

 • notarialnie poświadczonych podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki;

 • listy wspólników wraz z ich adresami;

 • dowodu uiszczenia opłaty sądowej zgodnie i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

 • wniosku o wpis do rejestru REGON; 

 • zgłoszenia płatnika składek do ZUS;

 • zgłoszenia identyfikacyjne NIP;

 • dwóch egzemplarzy umowy spółki (po jednym dla sądu rejestrowego i urzędu skarbowego);

 • dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółki.

W celu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT – formularz VAT-R należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego (ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA JEST JUŻ BEZPŁATNE a potwierdzenie można pobrać ze strony CHYBA, ŻE Podatnik potrzebuje potwierdzenie z urzędu - wtedy opłata skarbowa wynosi 170 zł, termin złożenia – przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług). 

 

 

SPÓŁKA PARTNERSKA

1.    Zawarcie umowy spółki

2.    Złożenie w KRS:

 • formularzu KRS-W1 wraz z załącznikami KRS-WD (dotyczy danych partnerów spółki partnerskiej), KRS-WK (dotyczy organów podmiotu (zarząd) lub wspólników uprawnionych do reprezentacji), KRS-WM (dotyczy przedmiotu działalności spółki). W zależności od formy spółki, może pojawić się konieczność złożenia dodatkowych załączników;

 • dwóch egzemplarzy umowy spółki (po jednym dla sądu rejestrowego i urzędu skarbowego);

 • dokumentu o powołaniu członków zarządu:

  • wykaz partnerów wraz z ich adresami (adresami do doręczeń); 
  • notarialnie poświadczonych wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki;
  • dokumentów potwierdzających uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu;
  • dowodu wpłaty: opłaty sądowej za wpis spółki do KRS oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  • wniosku o wpis do rejestru REGON;
  • zgłoszenia płatnika składek do ZUS; 
  • zgłoszenia identyfikacyjne NIP;
  • dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółki.

W celu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT – formularz VAT-R należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego (ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA JEST JUŻ BEZPŁATNE a potwierdzenie można pobrać ze strony CHYBA, ŻE Podatnik potrzebuje potwierdzenie z urzędu - wtedy opłata skarbowa wynosi 170 zł, termin złożenia – przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług). 

 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sp. z o.o.)

1.    Zawarcie umowy spółki

2.    Złożenie w KRS:

 • Wniosku KRS-W3, wraz z załącznikami: KRS-WE (dotyczy wspólników spółki), załącznik KRS-WM (dotyczy danych o przedmiocie działalności spółki) oraz KRS-WK – (dotyczy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu). W zależności od formy spółki, może pojawić się konieczność złożenia dodatkowych załączników;

 • dwóch egzemplarzy umowy spółki (po jednym dla sądu rejestrowego i urzędu skarbowego);

 • wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta;

 • dokumentu o powołaniu członków zarządu spółki;

 • listy członków zarządu;

 • listy wspólników;

 • oświadczenia zarządu o wniesieniu kapitału;

 • dowodu wpłaty: opłaty sądowej za wpis spółki do KRS oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

 • wniosku o wpis do rejestru REGON;

 • zgłoszenia płatnika składek do ZUS; 

 • zgłoszenia identyfikacyjne NIP;

 • dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółki.

W celu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT – formularz VAT-R należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego (ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA JEST JUŻ BEZPŁATNE a potwierdzenie można pobrać ze strony CHYBA, ŻE Podatnik potrzebuje potwierdzenie z urzędu - wtedy opłata skarbowa wynosi 170 zł, termin złożenia – przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług). 

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij: Tutaj

OK